Saxat från http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2011/12&bet=TU4

Motorcyklar

Regeringen föreslår att körkort med behörigheten A1 ska ge behörighet att framföra en tvåhjulig motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. Körkort med behörigheten A1 ska även ge behörighet att framföra en trehjulig motorcykel med en nettoeffekt om högst 15 kilowatt. Förslagen är i enlighet med direktivet. Något utrymme för nationella undantag medges ej. Regeringen gör samtidigt bedömningen att ålderskravet för körkort med behörigheten A1 alltjämt bör vara 16 år.

Regeringen föreslår vidare att en ny behörighet A2 införs. Behörigheten ska ge rätt att framföra en tvåhjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten. Ålderskravet för förvärv av behörigheten A2 ska vara 18 år. Om sökanden har körkort med behörigheten A1 ska förarprovet bestå av endast ett körprov, annars av både ett kunskapsprov och ett körprov. I övrigt ska de allmänna förutsättningarna för att utfärda körkort vara uppfyllda.

Den nya kategorin A2 är obligatorisk att införa. Införandet av kategorin A2 innebär att en mellankategori införs mellan kategorierna A1 och A. Kategorin A2 motsvarar grovt sett den i dag befintliga ”begränsade A-behörigheten”, dvs. den inskränkning till en lättare typ av tung motorcykel som gäller för förare som är yngre än 21 år under de första två åren (se 2 kap. 6 § körkortslagen). Införandet av den nya behörigheten och reglerna för förvärv av denna behörighet bidrar till att förstärka principen om stegvist tillträde. Ålderskravet för förvärv av behörigheten kommer enligt artikel 4.2 b att vara detsamma oavsett tidigare erfarenhet, men för sökande som innehaft körkort med behörigheten A1 i minst två år föreskrivs i artikel 7.1 c i direktivet ett lindrigare krav på förarprov för den högre behörigheten.

I propositionen föreslås det vidare att behörigheten A ska ge rätt att framföra två- och trehjuliga motorcyklar oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt. Behörigheten A ska inte längre ge rätt att framföra fyrhjulig motorcykel. Ålderskravet för förvärv av körkort med behörigheten A ska vara 20 år under förutsättning att sökanden har haft körkort med behörigheten A2 i minst två år. I annat fall ska ålderskravet vara 24 år. Behörigheten A ska dock ge rätt att köra en trehjulig motorcykel som inte omfattas av behörigheten A1 först när körkortsinnehavaren fyllt 21 år. Om sökanden har körkort med behörigheten A2 eller A1 ska förarprovet endast bestå av ett körprov. I annat fall ska förarprovet bestå av både ett kunskapsprov och ett körprov. I övrigt ska de allmänna förutsättningarna för att utfärda körkort vara uppfyllda. Vilka fordon kategorin A omfattar och vilka åldersgränser som gäller för kategorin framgår av artikel 4.3 c i direktivet. Direktivets bestämmelser om kategoriindelning och förvärv av behörighet är i många avseenden obligatoriska och medger t.ex. inte att Sverige inför några egna nationella underkategorier för två- och trehjuliga motorcyklar.

I propositionen föreslås det vidare att trehjuliga motorcyklar som inte omfattas av behörigheten A1 får framföras först från 21 års ålder. Samtidigt gör regeringen bedömningen att behörighet B även i fortsättningen bör omfatta tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Ålderskravet för att få framföra sådana motorcyklar med stöd av behörigheten B bör alltjämt vara 18 år, med undantag för sådana trehjuliga motorcyklar som inte omfattas av behörigheten A1. Behörigheten B1 bör inte införas.

Genom tredje körkortsdirektivet införs körkortskategorin AM för moped klass I. Sverige har redan infört denna behörighet, och några ändringar i lagstiftningen behöver därför inte göras. Fr.o.m. den 19 januari 2013 är dock behörigheten harmoniserad inom EES.

Comments are closed.

Dagens bibelord
Arkiv